Gondolatok Nagykálló Város készülő Sportkoncepciójához

Önkormányzatunk által 2006-ban elfogadott városi sportkoncepciója a tartalma, a helyi és az országos sportéletben bekövetkezett változások miatt felülvizsgálatra, átdolgozásra szorul.

Városunkban, a sport helyzete a rendszerváltás ideje óta nagy átalakulásokon ment keresztül, de az összkép továbbra sem ad okot optimizmusra.

Az addig jellemző, így Nagykállóban is az egy egyesület - több szakosztályos formából a szakosztályok vagy kiváltak, (új egyesületet alapítottak) vagy szerencsétlenebb esetben megszűntek, az 1989-es II. törvény megalkotásának köszönhetően pedig sorban új egyesületek születtek, olyan sportágakban, amik addig nem voltak jelen városunkban. ( SZATE, Lovassport,….)

Ezek az újonnan alakult szervezetek egy része úgymond jogfolytonosak, mivel kiváltak az anyaegyesületből és önállóan folytatták sporttevékenységüket, az előbb említett törvény adta lehetőséget kihasználva, a már meglévő sportágak tovább folytatásával. (kosárlabda, férfi kézilabda)

Mások, pedig újdonságként, bizonyos réteg igények megjelenése okán jelentek meg a városunk sportéletének palettáján.

Eleinte nagy sértődések közepette, majd tudomásul véve az idők szavát lenyugodtak az indulatok. (kosárlabda, asztalitenisz, férfi kézilabda)

Azok a pillérek, amelyek az ország sportját tartották megszűntek, illetve átalakultak,  (nagyvállalatok, termelőszövetkezetek, üzemek) ez így történt városunkban is.

Az állam, mint a magyar sport fő szponzora, csökkentette szerepvállalását. (Sport normatíva csökkentése, beépítése más normatívába és ezzel tulajdonképpen látenssé téve az addig sportra fordítható pénzt.)

Ezeknek a sport számára negatív hatásoknak ellenére az Önkormányzatunk soha nem vonta meg anyagi jóindulatát a helyi sportszervezetektől, bár minden évben tetten érhető volt a nagyfokú szubjektivitás.

Ma sem érthető a sporttámogatások odaítélésének mikéntje.

Véleményünk szerint, egy egyesület puszta fennállása még nem jelent létcélt, még kevésbé ad létjogosultságot.
Minden egyesületet működése szerint kel megítélni, és alkotásai szerint elbírálni.

Milyen szempontrendszer alapján kerülnek az adóforintjaink ide vagy oda és főleg mire?

Néha még irreális kéréseknek sem mondtak nemet, pedig akkor kellett volna erősnek és következetesnek lenni.

A helyi sportegyesületeket tekintve nem igazán lehet mit mondani számukat illetően, hiszen ez manapság már szabadon, egy tucat ember elhatározásából létrejöhet és végezheti azt a tevékenységet, amit alapszabályukban megfogalmaztak és az illetékes Bíróság bejegyzett.

Az viszont már elgondolkodtató, hogy minden egyesületet kell e támogatnia az Önkormányzatnak.

Ki lehet e, ki kell e szűrni a párhuzamosságokat, vagy az „egyszerűen csak azért alapítok egyesületet, hogy tudjak pályázatokon pénzt szerezni” egyéb más tevékenységem finanszírozására.
Mert lássuk be őszintén városunkban erre is volt, van példa.

Meg kell határozni, és nevesíteni kell azokat a sportágakat, amelyek gyakorlására igény van, adottak a személyi és tárgyi feltételek, és megfelelnek a társadalmi elvárásoknak.

Nem követendő az a gyakorlat, hogy bizonyos sportágakat „szent tehén”- ként kezelnek városunkban.

Minden rendelkezésünkre álló eszközt annak kell alárendelni, hogy elsősorban a városunkban élők, az ide adót fizetők, az itt tanuló diákok számára teremtsük meg a sportolás feltételeit.

Intézményeinket (nevelési-oktatási) alakítsuk olyanná, hogy alkalmasak legyenek a kiválasztott sportágak gyakorlására.

Biztosítani kell a sportolás lehetőségét minden korosztály számára, elsősorban azokban a sportágakban, amiket az Önkormányzat preferál és a hagyományainknak megfelelnek, valamint gyakorlásukhoz megfelelő mennyiségű és minőségű sportfelület áll rendelkezésre.

És ne legyenek kiválasztottak, megkülönböztetett elbánásban részesülők, csak és kizárólag egyenrangú partnerek.

Legyen esélyegyenlőség a sport minden szegmensében.

Szülessen olyan sportkoncepció, ami a hagyományainknak megfelelő sportágak gyakorlására alapoz.

Határozza meg, rendelje mellé a hozzájuk tartozó személyi, tárgyi és nem utolsó sorban az anyagi javakat.

Szabjon irányt a fejlődéshez, biztosítson perspektívát az Intézményeknek, Egyesületeknek és mind azoknak, akik városunk sportéletének aktív szereplői, alakítói.

Legyen fenntartható, számon kérhető és szolgálja az érintettek testi és lelki gyarapodását.

Mit várjunk és mit ne a sportkoncepciótól?

Mindenekelőtt azt, hogy az Önkormányzat nyilvánítsa ki elkötelezettségét amellett, hogy fenntartja és működteti a város sportlétesítményeit.

Kizárólag az amatőr alapon szerveződő és működő egyesületeket, rendezvényeket támogatja.

A helyi sportegyesületeket közvetlen és közvetett támogatásban részesítse.

Valamennyi támogatott sportegyesület alap és egyéb, működési támogatásban részesüljön.

A szempontrendszert az érintettek bevonásával célszerű kidolgozni.

A sportlétesítmények bérleti díjait úgy állapítsa meg, hogy az reális, a ráfordításokat tükröző költségeken alapuljon. Nevezze meg, hogy a bérleti díj milyen egyéb szolgáltatásokat tartalmaz.

Minden sportlétesítmény használót kötelezzen díjfizetésre.

A sportkoncepció legyen az egyesületek sportág specifikus jellegének megfelelően tagolt.

Szabjon irányt és a lehetőségeinknek megfelelő sportágak tekintetében igyekezzen azt segíteni a személyi, tárgyi és nem utolsó sorban az anyagi támogatás biztosításával, egyéb juttatásokkal.

Bizonyos időközönként, de minimum évente, kötelező jelleggel tekintsük át és tegyük meg a szükséges kiigazításokat, amennyiben erre, okot adó tényezőt tapasztalunk

Ne várjuk a sportkoncepciótól, hogy helyettünk betölti küldetését.

Ne várjunk megoldást városunk sportfeladataira.